top of page

Yuan Y.C.F, Brad Krebs, Hansel Tai REVOLUTSIOON 05.08.-31.08.2021


REVOLUTSIOON on trionäitus, mille algatas Eestis tegutsev ehtekunstnik Hansel Tai koostöös Venezuelas sündinud visuaalkunstniku Yuan Yu Chen Fengi ja Ameerika graafilise disaineri Bradley Krebsiga. Näituse eesmärk on uurida erinevaid viise, kuidas omavahel ühendada kaasaegset ehtekunsti, teisi esemeid ning kuidas neid uuteks meediumiteks vormida. Ehtepiiri nihutamise asemel eelistame mõelda, et oleme pelgalt kaasaegsed kunstnikud, sõltuvuses esteetikast, otsimas uusi kõrgusi. Videokunstnik, 3D-kunstnik, ehtekunstnik ja graafik - selle projekti kaudu uurime uusi võimalusi segatehnikas teoste loomiseks. Revolutsioon on kunstiprojekt, mis keskendub tuleviku esemete realiseerimisele. Inspiratsiooniks nii igapäevased vormid nagu lipud, aga ka eelajaloolised esemed, panustavad kolm kunstnikku oma isiklikud mütoloogiad revolutsiooni konstruktsiooni. Hüperstitsioon on neologism, mis viitab väljamõeldistele, mis piisava aja ja libidinaalse investeeringu korral muutuvad reaalsuseks. Näitus Revolutsioon kui hüperstitsioon kiirendab aktiivselt apokalüptilise tuleviku saabumist. Tulevik on nüüd, kaos on juba käes. Milline on meie reaktsioon sellele maailmale? Eksleme kaardistamata maadel, globaalne pandeemia, radikaalsed rassidevahelised pinged, midagi peab muutuma. Meie eesmärk on kirjeldada, kuidas digitaalne universum on arenenud tõelise segaduse, informatsiooni, eufooria, düstoopia ja õudusunenägude ruumina. Küberruumi sissetung võib pakkuda alternatiivi tegelikkusele, võib-olla suudame raputada maailma teistsugusesse olekusse.


Yuan Y.C.F. on Venetsueelas sündinud meediauurija ja praktik, kes keskendub võimusuhete uurimisele virtuaalsete subjektide ja keskkondade taga. Yuani töö koondab virtuaalkeskkonna uuringuid, traditsioonilisi meediatehikaid ja uue meedia teooriat, et rekonstrueerida sotsiaalseid sündmusi ja võimusuhteid mitmeperspektiivilisteks kogemusteks. Aastal 2020 sai Yuan magistrikraadi Distinction oma teadustööga ruumilise seotuse võimalikkuse kohta virtuaalses maailmas. www.yuanyuchenfeng.com


Brad Krebs (s. 1993 USA) on lõpetanud California Kunstiinstituudi graafilise disaini programmi. Popstaaridest mittetulundusühinguteni; ta on huvitatud disainimisest kõikidele kultuuritasanditele. Ta läheneb oma kunstile, uskudes, et graafilise disaineri roll 21. sajandil on anda inimestele vahendid oma ideede väliseks väljendamiseks kiiresti liikuvas maailmas. Eelkõige väärtustab ta vormide loomist, tüpograafiat ja tellimustöid. www.bradleykrebs.com


Hansel Tai (s. 1994 CN) on kunstnik ja disaner, kes töötab ja resideerub Tallinnas, Eestis. Tal on Pekingi Kaunite Kunstide Keskakadeemia bakalausekraad ja Eesti Kunstiakadeemia magistrikraad. Hanseli töö keskendub queer kultuurile pärast-interneti ajajärku, milles naturaalne on varjutatud kehakultuse,deformatsiooni, subkultuursete märkide ning kõrgläikelise metalliga, ja digitaalne ebausk on materialiseerunud fetišobjektideks. Tema augustatud jaad ja tõrkjad kroomitud objektid julgustavad meid küborgideks mutanteeruma. Need on mitmetasandilised skeumorfid: reaalobjektid, mis jäljendavad digitaalseid „objekte“ jäljendamas reealobjekte. Aastatel 2020–2021 valiti üheksa tõusva kunstniku hulka, kes osalevad Gem Z kiirendusprogrammis, mida juhib Current Obsessioni Platvorm ja mida toetab Loomemajanduse Fond NL. www.hanseltai.com


Näitusi Hop galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja Liviko AS. Tänud: Andreas Kokk, Punch Drinks OÜ, Pühaste Pruulikoda OÜ, KOLK Brewery, DISTILLIRIUM OÜ ja OÜ Koopia

...............................................................................................................................................

Yuan Y.C.F, Brad Krebs, Hansel Tai

REVOLUTION

05.08.-31.08.2021


REVOLUTION is a trio-exhibition initiated by Estonia based jewellery artist Hansel Tai in collaboration with Venezuelan born visual artist Yuan Y.C.F. and American graphic artist Bradley Krebs.

This exhibition aims to explore the various possibilities of morphing post-contemporary jewellery and objects into other mediums. Instead of pushing the boundary of jewellery, we prefer to think that we are merely aesthetic junkies looking for the perfect fix. Video, 3D, Jewellery, and Graphic Design come together. Through this project we explore new ways of creating mixed-media works.


Revolution is an art project that focuses on the materialisation of artifacts for the future. Using various forms such as flags and prehistoric artifacts as inspiration, three artists contribute their own mythologies into the Revolution construct.


Hyperstition is a neologism that refers to fictions which, given enough time and libidinal investment, become realities. The exhibition REVOLUTION as a hyperstition proposing to erratically champion the acceleration of an apocalyptic future. The future is now, chaos is clearly already here. How are we reacting to the world now? We are experiencing uncharted times, global pandemic, radical racial tension, change must come.


We aim to describe how the digital Universe has evolved as a real space of confusion, information, euphoria, dystopia and nightmare. The invasion of cyberspace into physical space can be offered as an alternative; maybe we can shake the world into a different state.


“Chaos is the eye of the storm”

Yuan Y.C.F. is a Venezuelan-born media researcher and practitioner who focuses on the power relations behind virtual subjects and environments. Yuan's work draws together virtual environment studies, traditional media techniques, and new media theory to reconstruct social events and power relations into multi-perspectival experiences.

In 2020, Yuan received a Master's degree Distinction with his research on the possibility of spatial engagement in the virtual world.


Brad Krebs (b. 1993 USA) is a graduate of the Graphic Design program at California Institute of the Arts.

From pop stars to non-profits; he is interested in designing for all levels of culture.

He approached his craft believing that the role of the graphic designer in the 21st century is to give people the means to outwardly express their ideas in a rapidly evolving world.

Above all, he values form-making, typography, and inquiry.


Hansel Tai (b. 1994 CN) lives and works in Tallinn, Estonia.He holds a BA from the Central Academy of Fine Arts in Beijing and a MA from the Estonian Academy of the Arts in Tallinn.

Hansel’s work focuses on queer culture in the Post-internet Epoch, in which the natural is shadowed by the body cult, deformation, subcultural signs and high gloss metal, and digital voodoo is materialised into fetish objects.

He is unsatisfied with the contemporary notion of time as a fluid rushing from the past towards the future, carrying us along a linear path.

His pierced jade and glitched-out chromey adornments encourage our mutation into cyborgs. They are multi-level skeuomorphs: real objects imitating digital ‘objects’ imitating real objects.

During 2020-2021 he is selected as one of the nine emerging artists participating in the Gem Z acceleration program run by Current Obsession Platform and supported by the Creative Industries Fund NL.

Comments


Ruum /
bottom of page